English
 

""Środowisko Mieszkaniowe - Housing Enviroment jest wydawnictwem naukowym, cyklicznym - początkowo rocznik, od 2016 r. przekształconym w półrocznik, a obecnie redakcja czyni starania, aby czasopismo stało się kwartalnikiem. Wydawcą czasopisma jest Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, a siedziba redakcji znajduje się w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Jest to publikacja całkowicie dwujęzyczna (polsko-angielska), zarejestrowana w systemie ISSN oraz e-ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Cel i misja czasopisma to zwrócenie szczególnej uwagi na współczesne środowisko mieszkaniowe jako podstawowy obszar funkcjonowania człowieka we współczesnym mieście. Tematyka ta jest bardzo szeroka i interdyscyplinarna w badaniach naukowych i łączy ze sobą zarówno realizacje architektoniczno - urbanistyczne, ale również zagadnienia z zakresu planowania przestrzennego, socjologii miasta oraz estetyki, a także technik informacyjnych związanych z zarządzaniem miastem.

Czasopismo jest poświęcone twórczości architektoniczno-urbanistycznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.


Wydawnictwo adresowane jest do pracowników naukowych, nie tylko architektów, ale również psychologów, socjologów, planistów itd. , doktorantów, studentów wydziałów architektury oraz środowiska architektów i urbanistów oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką współczesnego miejskiego środowiska zamieszkania.

Czasopismo Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment posiada charakter naukowy. Redakcja publikuje teksty pracowników naukowych, doktorantów oraz architektów i urbanistów polskich i zagranicznych. Podstawowymi warunkami opublikowania materiałów nadsyłanych przez autorów jest ich naukowy charakter i zgodność tematyki z profilem czasopisma. Wszystkie teksty publikowane w czasopiśmie są recenzowane przez recenzentów zewnętrznych i są w całości publikowane w języku polskim i angielskim.

Nakład czasopisma jest kolportowany do ośrodków akademickich w Polsce oraz bibliotek Wydziałów Architektury. Czasopismo posiada również wydanie cyfrowe, w którym zamieszczane są pełne teksty wszystkich artykułów opublikowanych w poszczególnych numerach. Teksty w czasopiśmie udostępniane są w otwartym dostępie na zasadzie tzw. "otwartego dostępu gratis" czyli publicznego udostępniania utworu tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie korzystania z niego. Polityka czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/Housing Envrionment jest zgodna z wytycznymi MNiSW dotyczącymi otwartego dostępu do publikacji naukowych.

Środowisko Miszkaniowe/Housing Environment wdraża etyczne zasady w procesie wydawniczym oraz w przypadku wykrycia nadużyć przy publikowaniu prac naukowych. Zasady etyczne stosowane przez redakcję opierają się na wytycznych opracowanych przez COPE (Committee on Publication Ethics).

Czasopismo naukowe "Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment" znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW, w 2019 r. czasopismo uzyskało 20 punktów. Wydawnictwo zostało beneficjentem programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" na podstwie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest również indeksowane przez bazy danych: BazTech, BazHum, CEJSH, Index Copernicus Journals Master List, ERICH PLUS oraz na portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Zapraszamy na nową i aktualną stronę czasopisma:szczegóły na podstronie "Redakcja"

  RADA NAUKOWA


  e-ISSN 2543-8700, ISSN 1731-2442


Oferta wydawnicza 2020

Czasopismo jest indeksowane przez BazTech.
Czasopismo jest indeksowane w bazie BazHum.
Czasopismo jest indeksowane przez CEJSH.
Czasopismo jest indeksowane na Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czasopismo jest umieszczone na liście Index Copernicus Journals Master List.
Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW.

Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

Start | Archiwum | Redakcja | Kontakt